5. Stakeholders

Wat vinden Schiedammers belangrijk?

Schiedam vindt het belangrijk de mening van Schiedammers te horen. Wat vinden zij belangrijk dat de gemeente Schiedam doet op het gebied van duurzaamheid? En waar wordt binnen de gemeente Schiedam nadruk op gelegd?

Net als vorig is dit opnieuw onderzocht in een stakeholderenquête. De uitkomsten zijn besproken met de wethouder en de coördinator duurzaamheid. Het eindresultaat is te zien in onderstaande materialiteitsmatrix. Het vormt een belangrijk middel om het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Schiedam verder aan te scherpen en hierin keuzes te maken.

Wat vinden Schiedammers belangrijk?

Stakeholders

Gemeente Schiedam

Over de enquête

De enquête bestond uit 14 verschillende onderwerpen, geselecteerd uit de zes beleidsgebieden uit het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Schiedam. De 210 personen aan wie de enquête is verstuurd, konden aangeven hoe belangrijk zij een bepaald onderwerp vonden met een score van 1 tot en met 5. In totaal hebben 92 mensen gereageerd, zo’n 44%. Daarvan is ruim 22% werkzaam bij de gemeente Schiedam, 58% is bewoner van Schiedam en de overige 20% zijn andere externe stakeholdergroepen, zoals ondernemers, maatschappelijke organisatie en regiopartijen.

Totaal

Bedrijfsleven: 4.35%
Belangenorganisaties: 3.26%
Bewoners: 57.61%
Gemeente Schiedam: 21.74%
Maatschappelijk Organisatie: 7.61%
Onderwijs: 3.26%
Regio: 2.17%

De belangrijkste conclusies

Uit de enquête kwam naar voren dat voor de interne en externe stakeholders van de gemeente Schiedam het aantrekkelijke maken van het openbaar vervoer en fietsen en het stimuleren van duurzame maatregelen bij bewoners en bedrijven de meest belangrijke activiteiten zijn.

Wat vindt de gemeente belangrijk?

De uitkomsten zijn voorgelegd aan de wethouder duurzaamheid en aan de coördinator van het Programma Duurzaamheid. Voor de gemeente zijn alle 14 onderwerpen belangrijk. Toch bepaalt het perspectief de prioriteit. Bewustwording staat daarbij bovenaan. Vanuit haar faciliterende rol zoekt de gemeente naar samenwerkingen met burgers en organisaties om verder te verduurzamen. Het stimuleren van duurzame maatregelen en het faciliteren van burgerinitiatieven zijn daarom belangrijke onderwerpen.

Erg belangrijk is ook de eigen bijdrage aan duurzaamheid, een terugkerende discussie tijdens het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid: wat doen we, met zo’n sterke ambitie voor Schiedam (30% CO2-reductie in 2030), als gemeentelijke organisatie zelf? Daarom wil de gemeente het goede voorbeeld geven, duurzaam inkopen en het klimaatbeleid inbedden in de eigen organisatie.

Tot slot is de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen belangrijk. Bijvoorbeeld bij de keuze voor maatregelen die de meeste CO2-reductie opleveren. Zoals onderzoek naar de kansen voor een warmtenet, windmolens en stimuleren van grootschalige zonne-energie.

Sustainable Development Goals

Eind 2015 zijn alle lidstaten van de VN het eens geworden over de 17 werelddoelen voor 2030. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. De nieuwe duurzaamheidsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Wereldwijd hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op hun favoriete thema.

Ook aan Schiedammers is voor het eerst gevraagd welke van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) zij belangrijk vinden voor de gemeente om mee aan de slag te gaan. De volgende twee doelen vonden zij het meest belangrijk: duurzame en betaalbare energie en goed onderwijs. Het eerste onderwerp sluit aan bij de activiteiten van het belangrijkste doel van het Programma Duurzaam, 30% CO2-reductie in 2030 (ten opzichte van 1990). Het tweede onderwerp, goed onderwijs, is een apart beleidsterrein van de gemeente. In nauwe samenwerking met scholen en andere onderwijsinstellingen streeft de gemeente naar kwalitatief sterk onderwijs voor alle leerlingen in Schiedam.

Deze uitkomst laat zien dat duurzaamheid verder gaat dan het aanpakken van milieuproblemen. In een landelijk onderzoek uit 2017 wordt duidelijk wat de bijdrage is van Nederlandse gemeente aan alle SDG’s. In 2018 loopt het Programma Duurzaamheid af (het Klimaatbeleidsplan loopt tot 2020). Ook zijn er in 2018 weer gemeenteverkiezingen. De wethouder Duurzaamheid, Patricia van Aaken, zal de nieuwe coalitie meegeven om in het volgende duurzaamheidsprogramma in te zetten op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Momenteel vindt onderzoek plaats naar aansluiting met de SDG’s.

Andere duurzame onderwerpen

Het was ook mogelijk om een ander duurzaam onderwerp te noemen dan de 14 uit de enquête. 70 mensen maakten gebruik van deze mogelijkheid. Net als vorig jaar kwamen de onderwerpen ‘circulaire economie’ en ‘luchtkwaliteit’ meerdere keren naar voren. Opvallend genoeg werd ‘energie’ het meest genoemd. Een onderwerp waarop toch veel nadruk ligt in het Programma Duurzaamheid. Dit lijkt aan te sluiten bij de veelvoorkomende reactie op de vraag ‘Welke verbeteringen zou de gemeente moeten doorvoeren in haar duurzaamheidsbeleid?’ dat het programma meer publiciteit verdient.

Maak duurzaamheid meer zichtbaar voor de grotere groep. Bijvoorbeeld in het Stadsblad publiceren van verhalen. Bewoner

Ook het onderwerp ‘afval’ werd veel genoemd. Dit jaar heeft de gemeente een nieuw afvalbeleidsplan. Het ambitieuze doel is om de hoeveelheid restafval per persoon terug te brengen van 259 kilo in 2016 naar 160 kilo in 2020. Op de vraag ‘Wat vindt u goed aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Schiedam’ antwoordden de respondenten verreweg het meest over de aandacht die er nu is voor duurzaamheid.

Dat er veel aandacht voor is (dat is lang anders geweest) en dat het wordt omgezet in concrete initiatieven. Dat met ketenpartners en bedrijven serieus wordt samengewerkt om te komen tot een duurzamere en gezondere leefomgeving.
(Medewerker)

Verder noteerden de respondenten nog suggesties over ambitie, inspiratie en transparantie.

 • Meer ambitieuze doelstellingen.

  Maatschappelijke organisatie

 • Dat het in de hoofden van de mensen gaat zitten. Het is geen keuze!!

  Bewoner

 • Met kleine stapjes naar het doel werken. Acceptatie van maatregelen vraagt om tijd en begrip.

  Ondernemer

 • Beter inzicht in milieu-opbrengsten van de diverse mogelijke maatregelen/resultaten

  Medewerker