6. Over dit verslag

Achtergrondinformatie en GRI tabel

De gemeente Schiedam heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma. Bij het vaststellen van dit programma in 2016 verzocht de gemeenteraad dat jaarlijks over de voortgang wordt gerapporteerd. Dat gebeurt voor de tweede keer met dit duurzaamheidsverslag, digitaal gepubliceerd en tevens beschikbaar als downloadbare pdf. Het gaat over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Dit verslag gaat in op de het duurzaamheidsbeleid van de gemeente als op de activiteiten en behaalde duurzaamheidsresultaten. Het vorige duurzaamheidsverslag, over 2016, werd tijdens het Stadserf op 28 maart 2017 aan het publiek gepresenteerd.

De gemeente Schiedam rapporteert over haar duurzaamheidsprogramma volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative: GRI Standards (Core). GRI is dé internationale standaard op het gebied van maatschappelijke verslaggeving en wordt voornamelijk gebruikt door beursgenoteerde bedrijven. GRI vereist een gedetailleerde informatie-uitvraag. Welke informatie is uitgevraagd, is gerubriceerd opgenomen in de GRI-tabel, als bijlage bij dit verslag.

Het verslaggevingsproces startte in oktober 2017. De verschillende stakeholders van het duurzaamheidsbeleid vormden de basis voor het verslag. Voor ieder hoofdstuk werden inhoudsdeskundigen van de gemeente ondervraagd voor informatieverzameling. Ook werden interviews met externe stakeholders van de gemeente afgenomen. Parallel aan de informatie-uitvraag werd een enquête gestuurd naar interne en externe stakeholders. De respondenten konden aangeven wat volgens hen de materiële onderwerpen zijn op het gebied van duurzaamheid. De uitkomsten zijn verwerkt in een materialiteitsmatrix en bevestigen de focus van het gemeentelijk duurzaamheidsprogramma. De uiteindelijke content is afgestemd met verantwoordelijk wethouder Patricia van Aaken en programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Schiedam. Er heeft geen externe controle plaatsgevonden op de inhoud van het verslag. Het duurzaamheidsverslag is op 19 februari 2018 gepubliceerd en aangeboden aan de gemeenteraad van Schiedam.

GRI Tabel

Algemeen
Duurzaam inkopen
Energie
CO2-emissies
Verspilling en afval
Mobiliteit

Algemene verslaggeveningsvoorschriften

GRI Standaard Voorschrift Directe informatie, bladzijde en/of URL Reden van niet rapporteren
 102-1 Naam van de organisatie Gemeente Schiedam
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten. Over de gemeente
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Bezoekadres: Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
102-4 Locatie van vestigingen en activiteiten Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam
102-5 Eigendomsstructuur en rechtsvorm Als gemeente is de Gemeente Schiedam, een publiekrechtelijk rechtspersoon (art. 1, lid 1 BW2). De gemeente is vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Wethouders. De hoogste zeggenschap ligt bij de gemeenteraad.
102-6 Afzetmarkten De Gemeente Schiedam bedient alle stakeholders in Schiedam
102-7 Omvang van de organisatie
102-8 Informatie over werknemers en andere arbeidskrachten Niet van toepassing Niet van toepassing
102-9 Toeleveringsketen Duurzaam inkopen
102-10 Significante veranderingen in de organisatie of toeleveringsketen Geen grote veranderingen in de organisatie
102-11 Voorzorgsprincipe Principe 15 van de Rio Declaration on Environment en Development wordt impliciet toegepast door het nieuwe, geïntegreerde duurzaamheidsbeleid en het als gevolg daarvan (in toenemende mate) toepassen van milieucriteria bij elke beleidsbeslissing.
102-12 Onderschrijving van extern ontwikkelde initiatieven VN Klimaatakkoord
102-13 Lidmaatschap van verenigingen Betreft de nevenfuncties van alle leden van het College van B&W en de Gemeenteraad
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde Interview met de wethouder
102-16 Waarden, uitgangspunten, standaarden en gedragsnormen Ethiek en integriteit
102-18 Bestuursstructuur Bestuur en Ambtelijke organisatie
102-40 Overzicht van groepen belanghebbenden Stakeholders
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomst Collectieve arbeidsovereenkomst<
102-42 Identificatie en selectie van belanghebbenden Stakeholders
102-43 Benaderingswijze voor betrokkenheid van belanghebbenden Stakeholders
102-44 Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken Stakeholders
102-45 Entiteiten die zijn meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening Jaarstukken
102-46 Bepalen van de inhoud van het verslag en afbakening van de onderwerpen Over dit verslag
102-47 Overzicht van materiële onderwerpen Wat vinden Schiedammers belangrijk
102-48 Herformuleringen van informatie x Niet van toepassing
102-49 Veranderingen in materiële onderwerpen Er zijn wijzigingen in de materiële onderwerpen ten opzichte van vorig jaar. Zie pagina 16 van het duurzaamheidsverslag 2016. En de materialiteitsmatrix
102-50 Verslaggevingsperiode Over dit verslag<
102-51 Datum van het meest recente verslag Over dit verslag
102-52 Verslaggevingscyclus Jaarlijks
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag Colofon
102-54 Bewering van verslaggeving volgens GRI Standards Over dit verslag
102-55 GRI Tabel Over dit verslag
102-56 Externe controle Over dit verslag

 

MATERIËLE ONDERWERPEN
Duurzaam inkopen
GRI 103: Management-benadering 103-1 Materialiteit en afbakening
  • Materieel onderwerp:
    Duurzaam inkopen
    Dit onderwerp speelt zowel binnen de gemeentelijke organisatie (intern) als in de gemeente Schiedam (extern)
103-2 Managementbenadering
103-3 Evaluatie van de managementbenadering x Informatie niet aanwezig.
GRI 304: Lokale inkoop 304-1 Percentage lokale inkoop x Informatie niet aanwezig. Er wordt niet bijgehouden welk percentage van de totale inkopen gebeurt bij lokale leveranciers.
Eigen onderwerp: Duurzaam inkopen Eigen indicator: Percentage duurzaam inkopen Informatie niet aanwezig. Hoewel in 2017 100% duurzaam moet worden ingekocht, is onduidelijk welk percentage dit is over 2017.
Energie
GRI 103: Management-benadering 103-1 Materialiteit en afbakening Materiële onderwerpen:

103-2 Managementbenadering
103-3 Evaluatie van de managementbenadering x Informatie niet aanwezig.
GRI 302: Energie 302-1 Energieverbruik binnen de organisatie
302-2 Energieverbruik buiten de organisatie
302-4 Reductie van energieverbruik
CO2-emissies
GRI 103: Management-benadering 103-1 Materialiteit en afbakening Materiële onderwerpen:

103-2 Managementbenadering
103-3 Evaluatie van de managementbenadering x Informatie niet aanwezig.
GRI 305: CO2-emissies 305-1 Directe (Scope 1) emissies van broeikasgassen
305-2 Indirecte emissies van broeikasgassen door energieverbruik (Scope 2)
305-5 Reductie van broeikasgasemissies
Verspilling en afval
GRI 103: Management-benadering 103-1 Materialiteit en afbakening
103-2 Managementbenadering
103-3 Evaluatie van de managementbenadering x Informatie niet aanwezig.
GRI 306: Verspilling en afval Eigen indicator: afvalreductie
Mobiliteit
GRI 103: Management-benadering 103-1 Materialiteit en afbakening
103-2 Managementbenadering
103-3 Evaluatie van de managementbenadering x Informatie niet aanwezig.
Eigen onderwerp: Fietsen Eigen indicator: Fietsen stimuleren
Eigen onderwerp: Openbaar vervoer Eigen indicator: Verduurzamen openbaar vervoer