4.4 Stakeholders

Elke stakeholdergroep in de stad en in de regio is belangrijk om Schiedam duurzamer te maken. Welke resultaten zijn samen behaald?

Stakeholders en resultaten

Medewerkers
De ambtenaren van de gemeente zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en uitdragen van het programma. Dagelijks zijn zij betrokken, bijvoorbeeld via www.schiedamduurzaam.nl, het Kernteam Duurzaamheid, het Stadserf en de Dag van de Duurzaamheid. Zij vinden het belangrijk om het duurzaamheidsbeleid te leren kennen, duurzaam te doen door bijvoorbeeld afvalscheiding, duurzaam in te kopen (Manifest MVI) en om energie duurzaam op te wekken. Om dat voor elkaar te krijgen hebben alle medewerkers verantwoordelijkheid voor het duurzaamheidsbeleid, is er een programmamanager die duurzaamheidsbeleid bij medewerkers onder de aandacht brengt en worden zij betrokken bij het duurzaamheidsverslag om informatie aan te leveren over de voortgang op beleidsdoelstellingen. lees meer
Raadsleden en College B&W
aadsleden, burgemeester en wethouders besturen en controleren het Programma Duurzaam. Zij zijn periodiek betrokken, bijvoorbeeld via Periodiek betrokken via het Stadserf en de Dag van de Duurzaamheid. Voor hen zijn 30% CO2-reductie in 2030, het integreren van de duurzaamheidsambities op alle beleidsterreinen en de voortgang op het duurzaamheidsbeleid belangrijk. Daarvoor heeft de gemeente Schiedam een ambitieus beleid van de wethouder, die haar ambities in Schiedam en gemeentelijke organisatie uitdraagt en is er een jaarlijks duurzaamheidsverslag om de voortgang op de beleidsdoelstellingen te meten en publiceren. lees meer
Inwoners
De bewoners van Schiedam zijn een belangrijke doelgroep van het duurzaamheidsprogramma. Dagelijks worden zij betrokken en benaderd via onder andere www.schiedamduurzaam.nl, het duurzaamheidsverslag, het Stadserf en de Dag van de Duurzaamheid. Bewoners komen samen in initiatieven als het Schiedams Energie Collectief, het Milieuplatform, Energiek Schiedam en de Wijkenergiekgroep. Belangrijke onderwerpen zijn Servicepunt Woning Verbetering, de haven, energie duurzaam opwekken, inwoners faciliteren en Van Gas Los, Groenoord en Nieuwland op duurzame warmte. De gemeente geeft daar invulling aan met een ambitieus duurzaamheidsbeleid op vijf thema's, door inwoners en belangenorganisaties te betrekken bij verduurzamen Schiedam, met duurzaamheidssubsidies en door allerlei verduurzamingsprojecten in Schiedam. lees meer
Ondernemers en bedrijven
Ondernemers en bedrijven zijn samen een belangrijke partner voor economische en duurzame ontwikkeling van Schiedam. Periodiek zijn zij betrokken via bijvoorbeeld inspiratiecafé Circulaire Economie, de Dag van de Duurzaamheid en bij ontwikkelingen in de haven. Zij hechten belang aan het verduurzamen haven & bedrijventerreinen, een windmolen in de haven, het stimuleren van innovatie, verminderen van de CO2-uitstoot en energievraag en -aanbod bij elkaar brengen / Van Gas Los. De gemeente zet zich daarom in voor het samen behalen van de ambitieuze CO2-doelstelling, met advies voor het verduurzamen bedrijfsgebouwen en -terreinen, door mee te doen aan de Green Deal om warmte te gebruiken in plaats van gas en voor grootschalige zonne-energie projecten op bedrijfsdaken. lees meer
Buurgemeenten Regio
De gemeentelijke buren van Schiedam zijn strategische stakeholders voor de regionale economische en duurzame groei. Met onder andere de gemeenten Vlaardingen en Maassluis en met de Alliantie Duurzaam Rijnmond wordt periodiek overleg gevoerd. Terugkerende onderwerpen zijn samenwerking, duurzame energie en transitie, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de WoonWijzerWinkel. De gemeente Schiedam draagt hier aan bij met een ambitieus duurzaamheidsbeleid op de meeste van deze onderwerpen, door het faciliteren van onderzoek naar duurzame energie met een regionaal ontwikkelbureau, door te leren van elkaars duurzaamheidsprogramma’s en met het Regionaal Bureau Inkoop. lees meer
Maatschappelijke en belangenorganisaties
Samen zijn deze organisaties een partner bij de uitvoering van het Programma Duurzaam, onder andere door het realiseren van gedragsveranderingen. Periodiek zijn zij betrokken via de website, het Stadserf en de Dag van de Duurzaamheid. Het gaat over het verminderen van CO2-uitstoot, opwekken van zonne-energie, het goede voorbeeld geven en begeleiding en ondersteuning van individuen of groepen die dat nodig hebben.
Woningcorporaties
Woningcorporatie Woonplus is een cruciale partij voor het verduurzamen van de Schiedamse woningvoorraad. Om zo de CO2-uitstoot van Schiedam te verminderen. Periodiek zijn zij betrokken via tweemaandelijks overleg met projectteam Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte en via wettelijke prestatieafspraken. De gemeente ondersteunt Woonplus bij de ontwikkeling van haar duurzaamheidsbeleid. Samen met Woonplus en andere partners werken we de Green Deal Aardgasvrije Wijken uit.
Flora en Fauna
Flora en fauna in Schiedam zorgen voor een aantrekkelijke, groene en waterrijke stad. In de Groen-blauwe structuurvisie worden de ambities van de burgers van Schiedam over groen en water voor de komende twintig jaar geregeld. lees meer
map-01-01