2.7 Duurzame mobiliteit

Mobiliteit en ruimte zijn belangrijke thema’s voor de stad Schiedam.

Parkeren

Eén van de uitgangspunten van de gemeente Schiedam is dat parkeren mag, maar dat andere vormen van mobiliteit beter zijn. Daarom is dit jaar met een speciale tool inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente slimmer om kan gaan met parkeren. Door minder parkeerplaatsen te realiseren bij nieuwe plannen en door anders om te gaan met parkeren. In de binnenstad worden geen extra parkeerplekken meer gerealiseerd en wordt meer aandacht gegeven aan de fiets en het openbaar vervoer.

Duurzaam openbaar vervoer

Duurzaam openbaar vervoer is gericht op zowel de milieu- als de sociale kant van duurzaamheid. Door openbaar vervoer te stimuleren als alternatief voor de auto en door OV-voertuigen steeds meer op elektriciteit te laten rijden wordt de CO2-uitstoot van het vervoer van personen gereduceerd. Tegelijkertijd kunnen meer mensen zich sneller en makkelijker verplaatsen door het openbaar vervoer voor verschillende vervoersgroepen toegankelijk te maken. Met diverse projecten werkt de gemeente aan het verduurzamen van het openbaar vervoer in Schiedam.

De bus
In de ontwikkeling naar CO2-neutraal busvervoer op de huidige lokale en regionale busnetten zijn in 2017 verdere stappen gezet. In de nieuwe concessie voor het busvervoer, dat loopt tot 2034, zijn eisen gesteld over de wijze waarop de 100% zero-emission wordt gerealiseerd. Het doel is dat het busvervoer al in 2025 CO2-neutraal is. De nieuwe busconcessie start in 2019. De RET zal het vervoer blijven verzorgen.

Lokaal aanvullend vervoer
In 2017 is besloten om het vrijwilligersinitiatief van Argos Mobiel te continueren in 2018. Argos Mobiel is een samenwerking tussen een zorgverlener en de gemeente Schiedam voor lokaal aanvullend vervoer. Net als bij een taxi kan een Argos Mobiel worden opgeroepen. In 2018 wordt bekeken of Argos Mobiel in 2019 een structurele invulling kan krijgen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om de in 2012 gestaakte busdiensten in de avonduren te vervangen.

In 2017 is gekeken naar de mogelijkheden om bedrijfsterreinen, met name in het Havengebied, beter bereikbaar te maken met lokaal aanvullend vervoer. Veel werknemers gaan nog met de auto naar hun werk. In 2017 zijn bij twaalf bedrijven mobiliteitsscans gemaakt. Die worden samengevoegd, om in 2018 bedrijven voor te stellen om gebruik te gaan maken van pendelvervoer, fiets of watertaxi. Met bedrijven zullen afspraken worden gemaakt, om te zorgen voor een goede dekking van dit vervoerssysteem. In potentie kan dit veel CO2-uitstoot reduceren. En voor zowel lokale als regionale verplaatsingen biedt het een beter alternatief voor de auto dan het huidige lokale busnet. Bovendien kunnen bedrijven besparen op hun vervoerskosten en hun indirecte CO2-uitstoot door woon-werkverkeer.

Dilemma

Het besluit om Argos Mobiel te continueren verliep moeizaam. De maatschappelijke betekenis en kansen voor de gebruikers worden onderkend. Maar als reïntegratieproject, werkloze mensen konden zich vrijwillig aanmelden als chauffeur, is het project niet geslaagd.

Autonoom vervoer


Op termijn kan zelfrijdend vervoer een rendabel alternatief zijn van lokaal aanvullend vervoer. De gemeente werkt aan plannen voor een testfaciliteit voor autonoom vervoer, gekoppeld aan het eigen aanvullende vervoersysteem. De gemeenten Schiedam en Vlaardingen hebben samen plannen ontwikkeld om de metrostations Vijfsluizen en Vlaardingen Oost te verbinden met een autonome (elektrische) shuttle. Dit is vergelijkbaar met de Rivium Parkshuttle in Capelle aan den IJssel. Samen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), leveranciers en vervoerders wordt in 2018 verder gekeken naar de financiële haalbaarheid en realisatie van de plannen.

Lage CO2-uitstoot per inwoner

Uit landelijk onderzoek komt naar voren dat Schiedam in de top 4 staat van Nederlandse gemeenten met de minste CO2-uitstoot per inwoner in het wegverkeer (0,4 ton CO2 per persoon). Maassluis en Vlaardingen staan met 0,3 ton CO2-uitstoot per inwoner op de eerste en tweede plek. In dit onderzoek zijn de snelwegen niet meegenomen.