3.2 Samen afval reduceren

Afval the Challenge

In juni 2017 is het nieuwe afvalbeleidsplan Afval the Challenge vastgesteld. Samen met inwoners werken we de komende jaren aan het verder terugdringen van de hoeveelheid restafval. Het gaat de goede kant op.  

Toch blijft de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval in Schiedam flink achter bij het landelijk gemiddelde. In 2017 gooide elke Schiedammer nog 259 kilo weg aan restafval. In 2020 moet dat zijn terug gebracht tot 160 kilo per persoon. Dat is 60 kilo meer dan de landelijke doel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Met 99 kilo minder afval per inwoner blijft Schiedams eigen ambitie een flinke uitdaging. Een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van de resultaten is dat Schiedam relatief veel hoogbouw kent. En in flats wordt in het algemeen minder afval gescheiden, omdat bewoners van flatwoningen ervaren dat het veel werk is om hun afval gescheiden aan te bieden. Voor Schiedammers met een tuin is de drempel om te scheiden lager.

In de Schiedamse wijken worden verschillende initiatieven opgestart om afval te scheiden. Zo is in Nieuwland een recyclewinkel geopend, waar mensen hun afval kunnen scheiden. En op de Groenelaan heeft de retourette een eigentijdse restyling gekregen. In West worden voor 5.000 adressen zo’n 50 centrale groente-, fruit en etenswarencontainers in de straten geplaatst. En om afvalscheiding te stimuleren loopt in de Toneelspelersbuurt een proef waarbij de grijze kliko is vervangen door één voor plastic en drankenkartons.

Afvalbak

Dilemma’s

Er spelen een aantal dilemma’s rond het thema afval. Zo is het door de vele hoogbouw in Schiedam niet mogelijk om de landelijke afvalambitie, 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020, te volgen. Er zijn investeringen in inzamelmiddelen en communicatie nodig om de gewenste daling van de hoeveelheid restafval te realiseren. Het College wil echter niet dat de afvalstoffenheffing stijgt en heeft op verzoek van de Gemeenteraad een aanpassing gemaakt aan het nieuwe afvalbeleidsplan.

Afval The Game

Voor de derde keer op rij is bij alle groepen 6 van Schiedamse basisscholen Afval the Game gehouden. De leerlingen kregen drie weken lang lessen over afval en afval scheiden, recycling en goed afvalgedrag. Het hoogtepunt was de grondstoffeninzameling, waarbij de hele buurt werd betrokken om papier in te zamelen. Bij Irado werden de winnaars van Afval the Game bekend gemaakt. Een bingovariant van Afval the Game werd bij een aantal flats gehouden. Buren op één portiek verdienden een leuke prijs als zij allemaal de toezegging deden om plastic te scheiden. Lukte dat bij een hele flat dan kregen zij een feest aangeboden. Ook zijn 100 deelnemers 100 dagen lang de uitdaging aangegaan om 100% afvalvrij te leven. Deze moeilijke, maar uitdagende taak resulteerde in een afvalreductie van 12 naar 2 kilo (per huishouden).