1.4 Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen als uitdaging

In 2017 is het Manifest voor Verantwoord Inkopen (MVI) door wethouder Van Aaken ondertekend. Voor de uitvoering van het Manifest werken we samen met Vlaardingen en Maassluis. In het manifest is opgenomen dat de ondertekenaars – Vlaardingen, Maassluis en Schiedam – uiterlijk 30 juni 2017 een actieplan opstellen dat helpt bij het vergroten van de effectiviteit van MVI. Samen werken de gemeenten verder aan de uitwerking van de actieplan MVI.

Het doel was om in 2017 100% duurzaam in te kopen. Het is onduidelijk of dit doel is behaald. Er wordt veel duurzaam ingekocht, maar soms is niet te bepalen of iets 100% duurzaam is. Vanaf 2018 gaan we dit concreter maken. In 2017 is namelijk een nieuw inkoopsysteem aangeschaft dat begin 2018 wordt geïmplementeerd. Hiermee kunnen aanbestedingen én inkopen digitaal worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe inkoopsysteem is het inkoopstartformulier, een vragenlijst waarin alle inkoopkeuzes worden vastgelegd. Hierin wordt apart aandacht besteed aan duurzaamheid, waaronder innovatief inkopen, CO2-neutraal, social return, internationale sociale voorwaarden, biobased en circulair inkopen. Door dit formulier samen met de opdrachtgever in te vullen draagt het bij aan een betere bewustwording en duurzamere inkoop binnen het beschikbare budget.

Om duurzamer aan te besteden en in te kopen wordt op dit moment een opleidingsprogramma ontwikkeld. In 2018 zal een tweejarig programma van start gaan met alle inkoopadviseurs van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de medewerkers van het Bureau Inkoop MVS, het regionale bureau voor Nederlandse en Europese aanbestedingen. In de eerste helft van 2018 wordt de exacte invulling van het opleidingsprogramma vastgesteld.